Vedtægter

Løgumkloster civile Hundeførerforening

Stiftet d. 18. januar 1999 under navnet Løgumkloster Hundeeskole

 • 1.

Foreningens navn er Løgumkloster civile Hundeførerforening og er stiftet den 18. januar 1999 under navnet Løgumkloster Hundeskole. Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og DGI-Sønderjylland.

 

 • 2.

Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt samt hundeejerens ansvarlighed. Træningsmetoderne baserer sig i videst muligt udstrækning på princippet om “Psykologi frem for magt”.

 

Til opnåelse af dette formål vil foreningen:

 • Samle alle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
 • Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
 • Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser.
 • Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden.
 • Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv
 • Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
 • Tilmelde hundeførere til deltagelse i konkurrencer med andre foreninger i DcH.
 • Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

 

 

 • 3.

Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål og øvrige vedtægter, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmeldelse ikke, er medlemmet pligtig at betale kontingent for det næste regnskabsår.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, og som har betalt kontingent til denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Lokalforeningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.

 

 • 4.

Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Begge fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer, der ikke inden d. 20. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldig kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.

 

Stk. 2: Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Medlemmerne har ingen økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen. Nuværende, ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på del i foreningens formue eller dens midler.

 

Stk. 3: Foreningen tegnes af formanden, i dennes fravær af næstformanden i forening med et medlem af bestyrelsen. Ved køb, salg, kaution eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 • 5.

Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen behandler følgende sager:

 1. Valg af dirigent.
 2. Foreningens formand fremlægger bestyrelsens beretning.
 3. Regnskabsaflæggelse ved foreningens kasserer.
 4. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr og indmeldelsesgebyr (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge).
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand.
  7. Valg af kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 delegerede.
 10. Valg af 2 revisorer.
 11. Valg af 1 revisorsuppleant.
 12. Eventuelt.

 

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand senest den 31. december.

 

 • 6.

Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

Vedtægterne skal som information indsendes til den strategiske formand for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

 • 7.

Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

 

 • 8.

Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31. januar.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt ordlyden af eventuelle indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

Generalforsamlingen afholdes inden 3 uger efter, at begæring derom er modtaget.

 

 • 9.

Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Formand og kasserer vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling; formanden i ulige år og kassereren i lige år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år ad gangen med 2 medlemmer i ulige år og 1 medlem i lige år.

Bestyrelsen er ulønnet; dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

 • 10.

Foreningens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden d. 15. januar og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.

Regnskab og bilag skal opbevares i mindst 5 år efter godkendelsen.

 • 11.

Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af seneste medlemskvittering. Medlemmer skal dog rette sig efter ledelsens anvisninger.

Konkurrencer og opvisninger afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen.

Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.

 • 12.

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

 • 13.

Foreningen kan ikke opløses så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst, skal ejendele, stillet til rådighed fra anden side, leveres tilbage til disse. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder Tønder Kommune til anvendelse i folkeoplysningsøjemed.

Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Vedtager 1.generalforsamling ophør, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsens hovedbestyrelsesmedlem har sæde – og hvor eksterne konsulenter kan deltage – til varetagelse af daglige opgaver.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 18. januar 2009

Marianne Westergaard                 Majbritt Trip
Knud Olsen        Bo Møller           Rikke Nielsen